STRATEGIE

Benieuwd naar de missie en strategie achter de Supply Chain Valley? Lees er hier meer over.

Onze strategie

Samenwerking is het devies binnen Supply Chain Valley. De overtuiging is dat bepaalde thema’s beter samen aangepakt kunnen worden dan alleen. Dat geldt onder andere voor onderwerpen als duurzaamheid, arbeidsmarkt, energietransitie, digitalisering, innovatie, regio branding, infrastructuur, bereikbaarheid en mobiliteit. Door deze (en andere thema's) samen aan te pakken wordt waarde toegevoegd voor alle aangesloten bedrijven, de knowhow vergroot, de positie van alle stakeholders versterkt en de leefomgeving verbeterd.

Dat wordt gerealiseerd door samen aan projecten te werken, maar ook door middel van trainingen, workshops, webinars, bijeenkomsten en uitwisselingen. Alle relevante organisaties op het gebied van supply chain management, logistiek en mobiliteit werken samen in de Supply Chain Valley, met ruimte voor eigen activiteiten in een gezonde infrastructuur.

Onze visie

In de Supply Chain Valley werken bedrijven in de regio op thema’s samen met ondersteuning van onderwijs en overheid. Ook de omgeving wordt bij de Supply Chain Valley betrokken. Bepaalde thema’s kunnen nu eenmaal veel beter vanuit een gezamenlijke strategie aanpakken dan allemaal afzonderlijk. Denk daarbij aan thema’s als duurzaamheid, digitalisering, innovatie en versterking van de arbeidsmarkt. Door als bedrijven, in samenwerking met overheden, onderwijsinstellingen en de omgeving na te denken over en te werken aan deze thema’s worden ongetwijfeld meer en betere oplossingen bereikt. In de Supply Chain Valley worden strategieën ontwikkeld en overdacht, kansen maar ook bedreigingen aangesproken en samenwerkingen gesmeed die versterken, inzicht verschaffen en ontwikkeling in gang zetten.

Noord-Limburg heeft een gunstige ligging op belangrijke nationale en internationale corridors voor goederenvervoer. Limburg is één van de weinige regio’s binnen Nederland die via alle modaliteiten (weg, water, spoor, lucht en buisleidingen) verbonden is. Maakindustrie en Agrofood zijn twee andere sectoren waarin de regio Noord-Limburg uitblinkt (naast de sector Logistiek). Deze sectoren profiteren van en dragen bij aan het Supply Chain ecosysteem in de regio.

Quattro Helix

Onder de ‘quattro helix’ wordt binnen Supply Chain Valley de samen- en wisselwerking tussen ondernemingen, overheid, onderwijs- & kennisinstellingen en omgeving verstaan. Daarbij is er voor alle geledingen een actieve rol als zender én als ontvanger weggelegd. Alleen dan kan de wisselwerking optimaal benut worden. Samen bepalen we de strategie voor het in stand houden en versterken van de regio in supply chain management, aanverwante activiteiten en gemeenschappelijke belangen.

Het belangrijkste doel is waarde-creatie. Het is de supply chain die logistiek, agrofood en maakindustrie in de (eu)regio (Noord-)Limburg met elkaar verbindt. Door de viervoudige samenwerking staan we sterker in denkvermogen en uitvoeringskracht, trachten we zeker ook onze eigen identiteit te  behouden en bereiken we meer en betere resultaten.

Ondernemingen

De Supply Chain Valley wordt geïnitieerd vanuit het bedrijfsleven. Ondernemingen in Logistiek, Agrofood en Maakindustrie vormen dan ook een levensader binnen het ecosysteem van de Supply Chain Valley. Bedrijven in deze sectoren streven logischerwijs gemeenschappelijke belangen na en kunnen elkaar op velerlei gebieden versterken, bijvoorbeeld door het onderling uitwisselen van expertise en kennis. De ondernemingen zoeken ook actief de verbinding en samenwerking met de andere participanten binnen de Quattro Helix om zo een optimaal klimaat voor iedereen binnen het ecosysteem van de Supply Chain Valley te creëren.

Onderwijs

De Supply Chain Valley wil de kracht en de waarde van kennis en kennisdeling ten volle benutten; delen is immers vermenigvuldigen. Kennisdeling zal dan ook stevig in het DNA van de Supply Chain Valley verankerd worden, zodat bedrijven en de omgeving daar de vruchten van kunnen plukken. Supply Chain Valley werkt nauw samen met verschillende kennisinstellingen. Onderzoeken en inzichten vanuit hoger en wetenschappelijk onderwijs kunnen (en zullen) toegepast worden bij het adresseren van thema’s als duurzaamheid, Kennisinstellingen en de Supply Chain Valley gaan intensief samenwerken op inhoud aan projecten. Studenten kunnen leertrajecten en stages doorlopen binnen de Supply Chain Valley. 

Omgeving

De omgeving is allesbepalend voor de Supply Chain Valley; de relatie met de omgeving moet goed zijn en blijven. We streven dan ook een heldere communicatie met onze omgeving na. De Valley wil ook bijdragen aan de leefbaarheid in de regio. Wie voor een carrière kiest in de Supply Chain Valley, mag een goede leef- en werkomgeving verwachten, maar ook een gezond klimaat, goede scholing en voldoende ontspanningsfaciliteiten. De Valley wil sociale verantwoordelijkheid nemen voor, gaat de dialoog aan met en probeert ook actief bij te dragen aan het wel en wee van die omgeving. Dat kan bijvoorbeeld door sponsoring, maar ook door actief bij initiatieven binnen de omgeving betrokken te zijn.

Overheid

De overheid heeft een faciliterende taak binnen de Quattro Helix in de Supply Chain Valley. De Valley wil niet alleen aanspraak maken op de faciliteiten die de overheid biedt, maar ook ondersteunen waar dat mogelijk is. De insteek is altijd gericht op samenwerking. Daarnaast vervult de overheid ook een richtinggevende rol. Beleid wordt vanuit de landelijke overheid gedefinieerd en vervolgens via provincie en gemeenten vertaald naar regionaal beleid. De Supply Chain Valley stuurt aan op een constructieve relatie met alle lagen binnen de overheid. Wederzijds begrip is van groot belang bij het implementeren van overheidsbeleid. 

Bouwstenen

Dit zijn de pijlers, ofwel de bouwstenen waarop de Supply Chain Valley gegrondvest is. Door deze 11 bouwstenen worden maatschappelijke issues, waar we tegenwoordig allemaal mee te maken hebben, geadresseerd. Vanuit SCV kunnen deze grote, maatschappelijke thema’s vanuit een gezamenlijke visie en aanpak benaderd worden. Lees meer over de Supply Chain Valley Bouwstenen.

Agro Food

Richt zich op het realiseren van verbeteringen in de Food Supply Chain door cross-overs met logistiek en maakindustrie

Arbeidsmarkt & Human Capital

Slaat een brug tussen ondernemers in de regio, overheid en kennisinstellingen.

Duurzaamheid

Maakt zich sterk voor de verduurzaming binnen de Supply Chain Valley.

Infrastructuur, Mobiliteit & Modal Shift

Focust op het mobiliseren en enthousiasmeren van bedrijven om te innoveren in infrastructuur en bij te dragen aan de modal shift.

Innovatie & Digitalisering

Draagt bij aan het vergroten van de innovatieve kracht van ondernemers binnen de Supply Chain Valley.

Innovation Hub

Exploiteert de fysieke locatie waar alle activiteiten en evenementen van de Supply Chain Valley plaatsvinden.

Regio Branding & Marketing

Is verantwoordelijk voor de branding en de bouw van het merk ‘Supply Chain Valley’.

Samenwerking Internationaal

Concentreert zich op de ontwikkeling van internationale samenwerking met handelspartner Duitsland.

Samenwerking kennisinstellingen

Vertegenwoordigt de onderwijsinstellingen en streeft een goede samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven na.

Samenwerking Overheden

Maakt werkafspraken met lokale, regionale, nationale en Europese overheden op basis van relevante thema’s.

Young Professionals

Richt zich op de instroom, het behoud en de ontwikkeling van Young Professionals in de regio.

Stakeholders

Deze bedrijven in de regio Noord-Limburg hebben in 2019 de handen ineengeslagen om samen de Supply Chain Valley (SCV) te creëren. Dit zijn de grondleggers van de Supply Chain Valley.

Arvato Supply Chain Solutions

Boom Transport

Brightlands Institute for Supply Chain Innovation

Caroz

DHL

Duitsport

Eindhoven University of Technology

Emons Group

Hutchison Ports Venlo

evofenedex

Ewals Cargo Care

Flex

Fontys

Fresh Park Venlo

GEBA Trans

Gemeente Venlo

Gemeente Venray

GEODIS

Gezondste Regio

Gilde Opleidingen

Goodman

Jabil

KennisDC Logistiek

Kreis Viersen

LIOF

LWV

Maastricht University

Mercuur Smart Logistics

Michael Kors

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Moonen Packaging

Mthode

Beurskens Allround Cargo

Cabooter Group

NDL

Ondernemend Venlo

port of Antwerp

Port of Rotterdam

Prologis

Provincie Limburg

Seacon Logistics

Servicepunt Logistiek

SmartwayZ

TNO

Trade Port Noord Venlo

Trendportal

Verhoex Douane Service

Via Recruitment

Wat kies jij?

Welsi

TLN

CTV Transport

vidaXL

KLG Europe

Stakeholders

Onze locatie

Supply Chain Valley - Venlo

De Innovation Hub van Supply Chain Valley

Bekijk locatie