Algemene Voorwaarden

Voor arrangementen & huur van ruimtes in de Innovation Hub- versie1.0

Supply Chain Valley B.V.
Malcom McLeanstraat 4 5975 WG Sevenum

Algemene Voorwaarden KVK-nummer: 86196456
© 2023 – Supply Chain Valley B.V. BTW-nummer: NL863892280B01 3


ALGEMEEN

Supply Chain Valley B.V. beheert de Innovation Hub in Sevenum. Op deze locatie verhuurt Supply Chain Valley B.V. ruimtes voor vergaderingen en andersoortige bijeenkomsten met catering mogelijkheden voor externe partijen (zoals overheden, bedrijven, kennisinstellingen en stakeholders uit de omgeving). Binnen Supply Chain Valley werken bedrijven, kennisinstellingen en overheid in de (eu)regio Noord-Limburg nauw samen aan thema’s op het gebied van innovatie in de logistiek, waaronder duurzaamheid, arbeidsmarkt, energietransitie, digitalisering, infrastructuur en mobiliteit. De leidende strategie daarbij is steeds: bepaalde thema’s kunnen we samen beter aanpakken dan alleen!

Van congres tot training, van kennis, inspiratie tot hei of brainstormsessie, van workshops, netwerkmeetings tot team- en regiodagen. Op zakelijk vlak biedt Supply Chain Valley een legio aan opties in een unieke omgeving geschikt voor kleine en grote groepen tot 300 personen. De feitelijke contacten tussen verhuurder en huurder en de totstandkoming van de verhuring vallen onder de verantwoordelijkheid van het Event Management Team van Supply Chain Valley.

Onderhavige Algemene Voorwaarden voor arrangementen & huur van ruimtes in de Innovation Hub van 15 mei 2023 van Supply Chain Valley B.V., hierna te noemen “Algemene Voorwaarden”, maken integraal onderdeel uit van de te sluiten Overeenkomsten c.q. Offertes met betrekking tot alle bedrijfsactiviteiten van Supply Chain Valley B.V.

Deze Algemene Voorwaarden gelden vanaf 15 mei 2023 en zijn van toepassing op alle Overeenkomsten die vanaf deze datum zijn gesloten.


ARTIKEL 1: Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Algemene Voorwaarden: de Algemene Voorwaarden voor arrangementen & huur van ruimtes in de Innovation Hub van 15 mei 2023 van Supply Chain Valley B.V.

Cateringdiensten: het verzorgen van catering, recepties, evenementen, exploitaties en dergelijke in de ruimste zin van het woord.

Evenement: de gelegenheid of bijeenkomst ter zake waarvan het Gehuurde in gebruik wordt gegeven door Verhuurder.

Extra Voorzieningen: alle in de Overeenkomst opgenomen aanvullende leveringen van zaken en/of diensten door Verhuurder aan Huurder, waaronder doch niet uitsluitend: dj, audio- en visuele apparatuur, Cateringdiensten, personeel en alle overige door Verhuurder van derden betrokken zaken en/of diensten.

Gehuurde: de ruimte(n) ten aanzien waarvan de Overeenkomst tussen Partijen wordt gesloten.

Huurder: de natuurlijk of rechtspersoon die een Overeenkomst met Verhuurder sluit in de zin van artikel 6:231 sub c BW. Dit is de klant die van Verhuurder een zaalruimte huurt met daarbij behorende faciliteiten en/of diensten;
Huurperiode: de periode, vastgelegd in de Overeenkomst, gedurende welke periode de ruimte(n) aan de

Huurder ter beschikking zal c.q. zullen worden gesteld en welke aanvangt op de reserveringdatum;

Huurprijs: het totaal in de Overeenkomst opgenomen factuurbedrag inclusief Zaalhuurprijs en aanverwante kosten, en de prijs voor Cateringdiensten, externe inhuur en Extra Voorzieningen, doch exclusief waarborgsom en BTW;

Offerte: de aanbieding van Verhuurder aan Huurder tot het aangaan van een Overeenkomst tot zaalhuur, al dan niet met Cateringdiensten en Extra Voorzieningen. Op de Offerte zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing. Een zowel door Verhuurder als Huurder getekende Offerte vormt een Overeenkomst;

Overeenkomst: de overeenkomst/door beide partijen getekende Offerte tot zaalhuur, al dan niet met Cateringdiensten en andere diensten zoals Extra Voorzieningen. Op de Overeenkomst zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing;

Partij: Verhuurder of Huurder individueel;

Partijen: Verhuurder en Huurder gezamenlijk;

Reserveringsdatum: de datum waarop de ruimte(n) volgens de Overeenkomst aan de Huurder ter beschikking zal c.q. zullen worden gesteld. Indien de Overeenkomst voor meerdere aaneengesloten dagen wordt aangegaan, zal als reserveringsdatum gelden de eerste dag waarop de ruimte(n) volgens de Overeenkomst aan de Huurder ter beschikking zal c.q. zullen worden gesteld;

Schriftelijk: onder “schriftelijk” valt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail of digitaal (bijvoorbeeld via een online interface) mits de identiteit van de afzender en integriteit van de inhoud voldoende vaststaat;

Verhuurder: Supply Chain Valley B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met statutaire zetel in Sevenum en kantoorhoudende in Malcom McLeanstraat 4, 5975 WG in Sevenum, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 86196456;

Zaalhuurprijs: de prijs zoals vermeld in de Overeenkomst welke Huurder aan Verhuurder verschuldigd is voor de huur van de kale ruimte(n), dat wil zeggen zonder aankleding en exclusief de prijs voor Cateringdiensten en Extra Voorzieningen, doch inclusief de kosten voor de standaard schoonmaak van toiletten en ruimte(n). Hieronder vallen niet het aanleveren van (extra) stoelen en tafels voor het auditorium of andere ruimtes.


ARTIKEL 2: De totstandkoming van de Overeenkomst

1. De Overeenkomst komt tot stand door een aanbod van Verhuurder en aanvaarding daarvan door de Huurder waarna de schriftelijke afspraken door beide Partijen worden ondertekend. Een voorbeeld hiervan is een door beide partijen getekende Offerte. Op de Offerte van Verhuurder en de Overeenkomst zijn de onderhavige Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij daarvan nadrukkelijk in de Overeenkomst is afgeweken. Huurder verklaart door ondertekening van de Offerte of de Overeenkomst op de hoogte te zijn van, en in te stemmen met, deze Algemene Voorwaarden.

2. Verhuurder behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Algemene Voorwaarden.

3. De Overeenkomst en de uitvoering daarvan is gebaseerd op de door de Huurder opgegeven aantallen en omstandigheden. Indien de opgave van Huurder niet overeenstemt met de werkelijkheid is Verhuurder niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen daarvan. Indien Verhuurder als gevolg van een groter aantal gasten een grotere hoeveelheid Cateringdiensten en Extra Voorzieningen moet leveren, is Verhuurder gerechtigd de extra kosten hiervoor aan de Huurder in rekening te brengen.

ARTIKEL 3: Reserveringen

1. Reserveringen voor zaalhuur en arrangementen zoals Cateringdiensten dienen uiterlijk drie (3) weken van te voren worden aangevraagd bij het Event Management Team van Verhuurder. De aanvraag kan worden gedaan via het aanvraagformulier op de website van Verhuurder of door het algemene mailadres van Verhuurder te mailen. Na inleveren van de aanvraag treden Partijen in overleg en bespreken de mogelijkheden, wensen en opties. Partijen komen daarbij de Reserveringsdatum overeen. Huurder ontvangt van Verhuurder een passend aanbod in de vorm van een Offerte waarin o.a. Huurperiode, Cateringdiensten, zaalhuur, Extra Voorzieningen en prijsstelling zijn opgenomen, welke na akkoord getekend kan worden.

2. Een reservering van een Evenement / Cateringdiensten is pas definitief na een (digitaal) akkoord van de Huurder (via getekende Overeenkomst - Offerte) en een schriftelijk akkoord van Verhuurder.

3. Uiterlijk een week voorafgaand aan uw Evenement informeert de Huurder de Verhuurder over het definitieve aantal deelnemers.

ARTIKEL 4: Het Gehuurde

1. Het Gehuurde betreft uitsluitend de in de Overeenkomst als zodanig aangeduide ruimte(n).

2. Verhuurder heeft het recht zo nodig in de plaats van het Gehuurde andere ruimte(n) in huur aan te bieden, welk aanbod door de Huurder dient te worden aanvaard, indien de aangeboden ruimte(n) in redelijkheid gelijkwaardig is (zijn) aan die van het Gehuurde en zonder dat Verhuurder gehouden is tot enige schadevergoeding.

3. De Huurder is niet bevoegd andere ruimtes in het gebouw te betreden, met uitzondering van voor medegebruikers van het gebouw toegankelijke gemeenschappelijke ruimtes.

4. Met inachtneming van artikel 5 lid 2, heeft de Huurder jegens Verhuurder geen recht op schadevergoeding, indien hij het Gehuurde op het overeengekomen tijdstip niet in gebruik kan nemen doordat het Gehuurde niet tijdig voor gebruik ter beschikking is gekomen, mits dit niet in gebruik kunnen nemen niet in overwegende mate te wijten is aan grove nalatigheid van Verhuurder.

5. Het is de Huurder niet toegestaan het Gehuurde voor een ander doel te gebruiken dan door de Huurder bij het aangaan van de Overeenkomst is opgegeven, dit doel een andere benaming te geven dan is opgegeven, respectievelijk reclame te maken die afwijkt van het eerder aan Verhuurder opgegeven doel.

ARTIKEL 5: Huurprijs en bijkomende kosten

1. De overeengekomen Huurprijs, alsmede de door Verhuurder in verband met de verhuur gemaakte (extra) kosten blijven verschuldigd wanneer de Huurder, om welke reden dan ook van het Gehuurde geen gebruik maakt, tenzij Huurder annuleert volgens de in artikel 8 beschreven procedure in welk geval de regeling aldaar beschreven geldt.

2. Indien Verhuurder niet in de gelegenheid is het Gehuurde geheel of gedeeltelijk, al dan niet met de overige Cateringdiensten en Extra Voorzieningen, op de overeengekomen Huurperiode ter beschikking van de Huurder te stellen, zal Verhuurder de reeds door de Huurder betaalde bedragen crediteren en aan hem restitueren.

3. Bij gebruik van het Gehuurde binnen de reguliere openstelling zijn bij de Huurprijs inbegrepen: schoonmaak, ombouw van de locatie, verwarming, het gebruik van de aanwezige vaste apparatuur en een korte uitleg over het gebruik van de apparatuur bij de opstart van het Evenement. Alle door Verhuurder te maken kosten voor Extra Voorzieningen, zoals audio- en visuele apparatuur, scheidingswanden en onvoorziene kosten van extra personeelsinzet ten behoeve van extra schoonmaak, parkeren en ordehandhaving komen voor rekening van de Huurder. De (verhuur)kosten van de hier bedoelde Extra Voorzieningen zullen zoveel als mogelijk vooraf aan de Huurder worden opgegeven, doch de Huurder zal zich in elk geval conformeren aan de bonafide opgave van Verhuurder achteraf.

4. Indien Partijen zijn overeenkomen dat het Evenement vergezeld wordt van Cateringdiensten, geschiedt de verzorging van de Cateringdiensten door Verhuurder of een door Verhuurder ingeschakelde derde. Het is voor de Huurder niet mogelijk om zelf een eigen partij voor de Cateringdiensten in te schakelen.

5. Bij het vaststellen van de geldende Zaalhuurprijzen, personele uurprijzen en cateringprijzen voor de Huurder, is de prijslijst van Verhuurder in het jaar waarin de Huurder het Gehuurde huurt uitgangspunt. Verhuurder is gerechtigd om prijsstijgingen die zich voordoen nadat de Overeenkomst tot stand is gekomen, alsnog bij de Huurder in rekening te brengen. Daarbij wordt uitgegaan van het indexcijfer voor de gezinsconsumptie, dan wel enig daarvoor in de plaats komend indexcijfer.

De prijsstijgingen zullen met ingang van 1 januari van het jaar volgend op het kalenderjaar waarbinnen de betreffende Overeenkomst tot stand kwam, aan de Huurder doorberekend worden. De Huurder kan zich niet op enige andere tarievenlijst of prijsafspraak beroepen dan de met bovengenoemde uitgangspunten door Verhuurder geaccordeerde.

ARTIKEL 6: Cateringdiensten

1. Overgebleven en niet-gebruikte ingrediënten, gerechten en/of voedingsmiddelen die door Verhuurder ter beschikking worden gesteld, bereid of (gedeeltelijk) gebruikt zijn voor een Evenement, zijn en blijven eigendom van Verhuurder, ongeacht of er wel of niet voldoende opkomst (gasten) aanwezig waren op het Evenement.

2. Het is de Huurder en de gasten op het Evenement niet toegestaan om zelf (een gedeelte van de) overgebleven of niet gebruikte ingrediënten, gerechten en/of voedingsmiddelen mee naar huis nemen. Huurder is verantwoordelijk voor de gasten van het Evenement.

ARTIKEL 7: Betalingen

1. Betalingen van de Huurprijs, Evenementen, de Zaalhuurprijs, Cateringdiensten en Extra Voorzieningen geschiedt achteraf per factuur, tenzij in de Overeenkomst anders is bepaald. Mogelijk kan Verhuurder een aanbetaling verlangen.

2. De Huurder is verplicht het volledige factuurbedrag binnen dertig (30) dagen na factuurdatum te voldoen. Eventuele voorschotten of aanbetalingen dienen onverwijld te worden voldaan.

3. Bij uitblijven van de betaling van de factuur binnen de betalingstermijn, zal een herinnering worden gezonden naar de Huurder met een tweede betalingstermijn. Na het verstrijken van de tweede betalingstermijn verkeert de Huurder van rechtswege in verzuim

zonder dat een nadere ingebrekestelling daartoe is vereist. De Huurder is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 5% per maand, tenzij de wettelijke (handels)rente hoger is in welk geval de wettelijke (handels)rente geldt. Alle

(buiten)gerechtelijke kosten welke Verhuurder maakt ter verkrijging van voldoening - zowel in als buiten rechte - komen vanaf dat moment voor rekening van de Huurder.

4. In geval er sprake is van liquidatie, faillissement of surséance van betaling aan de zijde van de Huurder zijn de vorderingen van Verhuurder op de Huurder en de nakoming van de verplichtingen van de Huurder jegens Verhuurder onmiddellijk opeisbaar.

5. Verhuurder heeft te allen tijde het recht in redelijkheid onderzoek naar de kredietwaardigheid van de Huurder te doen. Indien de Huurder hieraan niet zijn medewerking verleent en/of niet kredietwaardig blijkt, heeft Verhuurder het recht de Overeenkomst te ontbinden zonder daarmee tot enige schadevergoeding jegens de Huurder gehouden te zijn.

ARTIKEL 8: Annulering door Huurder

1. De Overeenkomst kan door Huurder schriftelijk worden opgezegd tot uiterlijk 48 uur voorafgaand aan de Reserveringsdatum door een annuleringsbericht aan het Event Management Team van Verhuurder te sturen. Tevens is de Huurder in dat geval een vergoeding aan Verhuurder verschuldigd. Deze vergoeding bedraagt:

bij annulering langer dan 48 uur maar korter dan dertig (30) dagen voorafgaand aan de Reserveringsdatum is de Huurder naast een bedrag ter hoogte van 10% van de Zaalhuurprijs, tevens de volledige kosten voor eventuele extra overeengekomen Cateringdiensten en Extra Voorzieningen verschuldigd, waaronder doch niet uitsluitend audio- en visuele apparatuur, catering en personeel.

2. Voor de vaststelling van de annuleringskosten wordt uitgegaan van de datum van ontvangst

van het bericht annulering van de Huurder door Verhuurder.

3. Indien Huurder niet de volledige, maar slechts een gedeelte van de Overeenkomst wenst op te zeggenen en deze gedeeltelijke opzegging wordt goedgekeurd door Verhuurder, is Huurder een nieuw overeen te komen Huurprijs verschuldigd waarbij tevens rekening wordt gehouden met het in verband met de gedeeltelijke annulering naar rato te vergoeden bedrag indien de gedeeltelijke opzegging c.q. annulering korter dan dertig (30) dagen voorafgaand aan de Reserveringsdatum plaatsvindt.

ARTIKEL 9: Annulering door Verhuurder

1. Verhuurder is te allen tijde gerechtigd de Overeenkomst zonder opgave van reden en tot uiterlijk dertig (30) dagen voorafgaand aan de Reserveringsdatum op te zeggen zonder daarmee tot enige schadevergoeding jegens de Huurder gehouden te zijn.

2. In geval van opzegging van de Overeenkomst door Verhuurder korter dan dertig (30) dagen voorafgaand aan de Reserveringsdatum, is Verhuurder, met inachtneming van artikel 5 lid 2, uitsluitend de volgende annuleringsvergoeding aan Huurder verschuldigd: een vergoeding ter hoogte van 3% van de Huurprijs bij annulering korter dan dertig (30) dagen voorafgaand aan de Reserveringsdatum.

3. In geval van overmacht is Verhuurder te allen tijd gerechtigd de Overeenkomst te annuleren in overeenstemming met het bepaalde in artikel 10 van deze Algemene Voorwaarden.

ARTIKEL 10: Overmacht

1. Onvoorziene omstandigheden van welke aard dan ook, alsmede mobilisatie, oorlogsgevaar,

overheidsmaatregelen, werkstaking, extreme weersomstandigheden, bedrijfsbezetting, staking van vervoer, brand, waterschade, vandalisme, gedwongen staking of afgelasting van evenementen op last van de overheid, gemeente, politie of brandweer en alle overige omstandigheden waardoor Verhuurder de Overeenkomst niet tijdig of niet zonder naar objectieve maatstaven gemeten bovenmatige bezwarende inspanning en/of kosten kan uitvoeren zullen voor Verhuurder als overmacht gelden. Hetzelfde geldt, indien Verhuurder onverwacht wordt

geconfronteerd met ziekte of ongeval van haar personeel en/of derden, in wier vervanging op korte termijn in redelijkheid niet kan worden voorzien.

2. In geval van overmacht is Verhuurder gerechtigd de Overeenkomst met Huurder eenzijdig door middel van schriftelijke kennisgeving te ontbinden en is elke schadeplichtigheid van Verhuurder uit welken hoofde dan ook uitgesloten. Verhuurder is niet aansprakelijk voor niet, niet gehele of niet tijdige nakoming van zijn verplichtingen ten gevolge van overmacht (niet toerekenbare tekortkoming).

3. Indien Verhuurder bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de Huurder gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

ARTIKEL 11: Aansprakelijkheid

1. Verhuurder is jegens de Huurder, diens personeel, gasten of personen die zich van zijnentwege in het gebouw waarvan het Gehuurde onderdeel uitmaakt, bevinden of zullen bevinden, niet aansprakelijk voor de gevolgen van zichtbare of onzichtbare gebreken en/of eigenschappen van het gebouw of voor de gevolgen van het niet of niet tijdig nakomen van enige bepaling uit de Overeenkomst, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Verhuurder. Ook de liften en het gehele mezzanine vallen onder deze bepaling.

2. Het door Huurder of derden laten liggen van goederen in het gebouw, waarvan het Gehuurde onderdeel uitmaakt, voor, tijdens en na de Huurperiode en gedurende perioden die liggen tussen niet aaneensluitende Huurperioden, geschiedt voor eigen risico van de Huurder of deze derden. Verhuurder is niet aansprakelijk voor diefstal en/of vermissing van geld en/of goederen uit het gebouw.

3. De Huurder vrijwaart Verhuurder voor eventuele aanspraken van derden ter zake van schade in gevallen, waarin de Huurder zelf jegens Verhuurder geen aanspraken op schadevergoeding heeft. Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade aan of verlies van in het gebouw aanwezige eigendommen van Huurder of zijn bezoekers. Huurder dient de schade aan ruimte en apparatuur van Verhuurder die is ontstaan tijdens de periode dat hij deze in gebruik heeft en waarvoor hij redelijkerwijs aansprakelijk gesteld kan worden, te vergoeden.

4. Huurder is jegens Verhuurder aansprakelijk voor schade veroorzaakt door Huurder, diens personeel, gasten en overige derden voor wie Huurder verantwoordelijk is.

4. Alle werkzaamheden verricht door derden, die in opdracht van de Huurder zijn aangesteld, zoals technici, standbouwers en organisatiebureaus, , e.d., worden uitgevoerd voor rekening en onder verantwoordelijkheid van de Huurder, met inachtneming van deze Algemene Voorwaarden. De Huurder vrijwaart Verhuurder voor alle aanspraken ter zake, zoals doch niet uitsluitend aanspraken

van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit alsmede aanspraken van overheidsinstanties waaronder die van de belastingdienst, bijvoorbeeld ter zake van door de Huurder of door de Huurder ingeschakelde derden verschuldigde premies en belastingen, alsmede eventuele aanspraken van de Immigratie- en Naturalisatiedienst, bijvoorbeeld ter zake van het niet beschikken over een werkvergunning.

ARTIKEL 12: Inrichting en ontruiming

1. De inrichting en de ontruiming van het Gehuurde moet geschieden in nauw overleg met Verhuurder. Uiterlijk één (1) week vóór de Reserveringsdatum dient de Huurder de Verhuurder in kennis te stellen van de door hem gewenste inrichting en indeling van het Gehuurde. Verhuurder heeft het recht de Huurder bindende aanwijzingen te geven met betrekking tot de uitvoering van werkzaamheden in of aan het Gehuurde en gebruik daarvan.

2. In opdracht van de Huurder uitgevoerde werkzaamheden door derden zullen te allen tijde door een vanwege de Huurder aangestelde persoon worden begeleid.

3. Behoudens goedkeuring van Verhuurder mogen door de Huurder geen veranderingen aan het Gehuurde worden aangebracht en mag onder meer niet op of in vloeren, muren, kolommen e.d. worden geplakt, gehakt, gebroken, geboord en gespijkerd.

4. Te verrichten werkzaamheden voor schoonmaken en voor tijdelijke aansluitingen van elektriciteit, water, water toevoer en afvoer, gas, telefoon en tijdelijke aansluiting op de interne digitale infrastructuur mogen uitsluitend worden uitgevoerd door personen/bedrijven die door Verhuurder worden aangewezen. De hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van de Huurder. Verhuurder is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die door, dan wel in verband met, deze tijdelijke aansluitingen ontstaat, terwijl de Huurder de Verhuurder vrijwaart van aanspraken van

derden.

5. Na beëindiging van de Huurperiode dient de Huurder het Gehuurde op te leveren in de toestand zoals het te zijner beschikking is gesteld. Voldoet de Huurder hieraan niet, dan is Verhuurder gerechtigd op kosten van de Huurder de nodige voorzieningen te treffen om het Gehuurde in

oorspronkelijke staat terug te brengen en is de Huurder aansprakelijk voor de schade die ontstaat doordat Verhuurder als gevolg van de niet behoorlijke oplevering de ruimte niet weer op korte termijn kan verhuren.

ARTIKEL 13: Bepalingen van orde

1. De Huurder is jegens Verhuurder verplicht alle wettelijke verplichtingen alsmede alle voorschriften en aanwijzingen die de gemeente, de brandweer en/of andere autoriteiten ter zake van het Gebruik door Huurder van het Gehuurde geven, terstond na te komen en eventuele directe of indirecte kosten voor zijn rekening te nemen.

2. Het aanbrengen van reclame aan, op en rondom het Gehuurde en de inhoud van reclame-uitingen ten behoeve van een in het Gehuurde te organiseren Evenement, is alleen toegestaan na schriftelijk akkoord van Verhuurder. Tijdig voor de aanvang van de Huurperiode treden Partijen in overleg over de vraag, of extra beveiliging gezien het door de Huurder voorgenomen gebruik van het Gehuurde noodzakelijk is. Indien deze noodzaak blijkt, zal de extra beveiliging geschieden door personen, die door Verhuurder worden aangewezen. De daaraan verbonden kosten komen voor de rekening van de Huurder.

3. Bediening van technische installaties geschiedt uitsluitend door of onder toezicht van personeel van Verhuurder. Verhuurder is niet aansprakelijk voor storingen in deze technische installaties.

4. In het Gehuurde mogen zich geen licht ontvlambare of ontplofbare stoffen en andere gevaarlijke, dan wel hinderlijke goederen bevinden.

5. De verzorging van de Cateringdiensten geschiedt uitsluitend door horeca van Verhuurder of cateringorganisaties die door Verhuurder zijn aangegeven.

6. Het aanbrengen en gebruik van eigen voorzieningen en installaties, zoals audiovisuele apparatuur en geluidsapparatuur in het Gehuurde, is de Huurder niet toegestaan, tenzij uitdrukkelijk anders met Verhuurder is overeengekomen.

7. De Huurder draagt er zorg voor dat aan de medegebruikers van het gebouw geen overlast wordt aangedaan. De Huurder is gehouden aanwijzingen van Verhuurder ter zake op te volgen.

8. Fotograferen en filmen binnen het gebouw is zonder toestemming van Verhuurder niet toegestaan.

9. De Huurder garandeert dat bij het houden van een Evenement de deelnemers, gasten en/of bezoekers op de hoogte zijn van deze Algemene Voorwaarden. Eventuele schade, waaronder door het bevoegd gezag opgelegde boetes of heffingen, die Verhuurder lijdt als gevolg van het niet, niet tijdig of niet volledig nakomen door Huurder van de bepalingen uit de Overeenkomst, waar deze Algemene Voorwaarden integraal deel van uitmaken, komt voor rekening van

Huurder en zal door Verhuurder integraal op Huurder worden verhaald.

10. Huurder dient zich te houden aan de vastgestelde aanvangstijd en eindtijd.


ARTIKEL 14: Aanvullende bepalingen

1. Verhuurder accepteert voor de te leveren diensten en zaalhuur die zijn overeengekomen in de Overeenkomst, geen enkele andere algemene voorwaarden, leveringsvoorwaarden en inkoopvoorwaarden van de zijde van de Huurder of door derde ingeschakelde partijen, dan de Algemene Voorwaarden van Verhuurder die van toepassing zijn op de gesloten Overeenkomst.

De Huurder verklaart dat door het aangaan van de Overeenkomst en door diens wijze van gebruik van het Gehuurde geen inbreuk op de rechten van derden plaatsvindt. Alle aan het verkrijgen van deze toestemmingen verbonden kosten, auteursrechten en BUMA-rechten daaronder begrepen, komen voor rekening van de Huurder. Huurder vrijwaart Verhuurder voor eventuele claims van derden wegens inbreuk op rechten van derden.

2. Het is de Huurder niet toegestaan zonder toestemming van Verhuurder het Gehuurde noch geheel noch gedeeltelijk aan derden in onderhuur af te staan.

3. De Huurder zal het personeel van Verhuurder ten behoeve van de uitoefening van hun taak en het toezien op de naleving van de Overeenkomst vrije toegang tot het Gehuurde verlenen.

4. Indien de Huurder in de nakoming van één van zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenissen tekortschiet, surséance van betaling aanvraagt of zijn faillissement is aangevraagd, heeft Verhuurder het recht de Overeenkomst als onmiddellijk ontbonden te

beschouwen, zonder dat daartoe een schriftelijke verklaring aan de Huurder vereist is.

5. Verhuurder is gerechtigd om nadere (huis)regels aan het gebruik van het Gehuurde te verbinden. Een overzicht van de huisregels zal door Verhuurder duidelijk in het Gehuurde worden getoond. De Huurder, zijn gasten en door Huurder ingeschakelde derden zijn gehouden zich conform de huisregels te gedragen.

6. Eigendom goederen: alle audiovisuele apparatuur, inrichting van vergaderzalen, serviesgoederen, tafelzilver, tafels, stoelen, linnengoed en andere door Verhuurder ter beschikking gestelde non- consumptieve goederen blijven eigendom van Verhuurder.

Schade aan of verlies van deze goederen door Huurder of zijn genodigden of personeelsleden veroorzaakt, moeten door Huurder aan Verhuurder tegen kostprijs worden vergoed.

7. Uiterlijk drie werkdagen voor het event, levert Huurder een volledige en correcte namenlijst aan bij Verhuurder zodat deze lijst kan worden overhandigd aan de security dienst van de Innovation Hub om de organisatorische zaken rondom toegang tot het gebouw te kunnen regelen.


ARTIKEL 15: Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

Op de Overeenkomt en de Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

Indien enig onderdeel van de Overeenkomst of de Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard, blijven de overige voorwaarden volledig van kracht.

Geschillen tussen Partijen voortvloeiend uit deze Overeenkomst zullen zoveel mogelijk door Partijen in goed overleg worden beslecht.

Eventuele geschillen die ontstaan in verband met de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter te Roermond.